Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för ledningen av företaget. Användningen av företagets internetsidor är möjlig utan att uppge personuppgifter; men om en registrerad användare vill använda företagstjänster via vår webbplats kan hantering av personuppgifter bli nödvändig. Om hantering av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den registrerade användaren.Hantering av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad användare, ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med det landspecifika dataskyddets bestämmelser som gäller för företaget. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras registrerade användare, genom denna dataskyddsdeklaration, om de rättigheter som de har rätt till.Som ansvarig för personuppgifterna har företaget implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kanske inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. per telefon.
 1. Definitioner
Företagets dataskyddsdeklaration är baserad på de termer som används i den europeiska lagstiftningen för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten, såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.I denna dataskyddsdeklaration använder vi bland annat följande termer:
 • a)    Personuppgifter
Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata eller en online identifierare. Vi samlar inte in några data som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • b) Registrerad
Som registrerad räknas varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen.
 • c)    Bearbetning
Bearbetning är varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
 • d)    Begränsning av behandlingen
Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.
 • e)    Profilering
Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.
 • f)     Anonymisering
Anonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • g)    Registeransvarig eller handläggare ansvarig för behandlingen
Behandlingsansvarig eller personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering fastställas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.
 • h)    Handläggare
Handläggare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
 • i)      Mottagare
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Däremot offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska ske i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med syftena med behandlingen.
 • j)      Tredje part
Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller annat organ, som inte är den registrerade, personuppgiftsansvarig, registerföraren och personer som under direkt bemyndigande av den personuppgiftsansvarige eller registerföraren har behörighet att behandla personuppgifter.
 • k)    Samtycke
Samtycke från den registrerade är varje fritt given, specifik, informerad och otvetydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, godkänner behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.
 1. Kontroller
Personuppgiftsansvarig för syftet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser relaterade till dataskydd, är företaget
 1. Cookies
Företagets internetsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja den individuella webbläsaren för datasubjektet från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.Genom att använda cookies kan företaget ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom denna tas över av webbplatsen, och cookien lagras därmed i användarens datorsystem. Ett annat exempel av cookies är en kundvagn i en webbutik. Webbutiken kommer ihåg artiklarna som en kund har lagt i den virtuella varukorgen via en cookie.Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av webbläsaren som används, och kan därmed permanent neka installationen av cookies. Dessutom kan redan installerade cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar installationen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är helt användbara.
 1. Insamling av allmän data och information
Företagets webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad eller ett automatiserat system ringer upp webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverloggfilerna. Insamlade kan vara (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referenser), (4) sub -webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) andra liknande data och information som kan komma att användas vid attacker mot våra IT-system.Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information drar företaget inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats såväl som dess reklam, (3) säkerställa långsiktig livskraft för våra IT-system och webbplatsteknik. , och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för åtal i händelse av en it-attack. Därför analyserar företaget anonymt insamlad data och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag, och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Serverloggfilernas anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.
 1. Anmälan på vår hemsida
Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges webbplats med uppgift om personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen – för och efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer och IP-adresser. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den registeransvarige och för dennes egna syften. Den personuppgiftsansvarige kan begära överföring till en eller flera personuppgiftsbiträden (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som är hänförligt till den personuppgiftsansvarige.Genom att registrera sig på den registeransvariges webbplats lagras även IP-adressen – tilldelad av internetleverantören (ISP) och som används av den registrerade – datum och tid för registreringen. Lagringen av dessa uppgifter sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och vid behov göra det möjligt att utreda begångna brott. I den mån det är nödvändigt att lagra dessa uppgifter för att säkra den registeransvarige. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med åtal.Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som endast får erbjudas registrerade användare på grund av ärendets natur. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen, eller att få dem helt raderade från den registeransvariges datalager.Den personuppgiftsansvarige ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller angivande av den registrerade, i den mån det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter. Alla personuppgiftsansvariges anställda är tillgängliga för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.
 1. Prenumerera på våra nyhetsbrev
På företagets webbplats ges användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Inmatningsmasken som används för detta ändamål avgör vilka personuppgifter som överförs – för- och efternamn, e-postadress och IP-adress, samt när nyhetsbrevet beställs från den registeransvarige.Bolaget informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Företagets nyhetsbrev får endast skickas ut om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevs sändning. En e-postbekräftelse kommer att skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad den första gången för nyhetsbrevs sändning, av juridiska skäl, i det dubbla opt.-in-förfarandet. Detta bekräftelsemail används för att bevisa om ägaren av e-postadressen som registrerad är behörig att ta emot nyhetsbrevet.Under registreringen till nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och som används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå det (möjliga) missbruket av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle, och det tjänar därför syftet med den registeransvariges rättsliga skydd.De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering till nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan dessutom komma att informeras via e-post, så länge det är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en aktuell registrering, eftersom så kan vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevsutbudet, eller vid förändring av tekniska omständigheter. Det kommer inte att ske någon överföring av personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevstjänsten till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan sägas upp av den registrerade när som helst. Det samtycke till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan när som helst återkallas. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på den personuppgiftsansvariges hemsida, eller att kommunicera detta till den registeransvarige på annat sätt.
 1. Nyhetsbrev-spårning
Företagets nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilregistrering och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande för marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan företaget se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av en registrerad, och vilka länkar i e-postmeddelandet som anropats av registrerade.Sådana personuppgifter som samlas in i spårningspixlarna som finns i nyhetsbreven lagras och analyseras av kontrollanten för att optimera shipping av nyhetsbrevet, samt att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Registrerade har när som helst rätt att återkalla respektive separat samtyckesförklaring som utfärdats med hjälp av dubbelvalsförfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den personuppgiftsansvarige. Företaget betraktar automatiskt ett återkallande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.
 1. Kontaktformulär på hemsidan
Bolagets webbplats innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress för den så kallade e-posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. För- och efternamn, e-postadress och IP-adress som överförs på frivillig basis av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.
 1. Kommentarsfunktion på hemsidan
Företaget erbjuder användare möjligheten att lämna individuella kommentarer på produkter eller enskilda bloggbidrag på en blogg, som finns på den registeransvariges webbplats. En blogg är en webbaserad, offentligt tillgänglig portal, genom vilken en eller flera personer som kallas bloggare eller webbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägg kan vanligtvis kommenteras av tredje part.Om en registrerad lämnar en kommentar om produkten eller bloggen som publiceras på denna webbplats, lagras och publiceras även kommentarerna från den registrerade, samt information om datumet för kommentaren och om användarens (pseudonym) vald av registrerade. Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) till den registrerade. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl, och i fall den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter, eller postar olagligt innehåll genom en given kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den personuppgiftsansvariges eget intresse, så att denne kan ursäkta sig i händelse av ett intrång. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar syftet att försvara den personuppgiftsansvarige.En anonymiserad sträng skapad från din e-postadress (även kallad en hash) kan tillhandahållas Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy är tillgänglig här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.Besökarkommentarer kan kontrolleras genom en automatisk spamdetekteringstjänst.
 1. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller i den mån detta medges av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige lyder under. till. Om lagringssyftet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med lagkrav.
 1. Den registrerades rättigheter
 • a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.
 • b) Rätt till tillträde
Varje registrerad ska ha rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:
  • ändamålen med behandlingen;
  • kategorierna av berörda personuppgifter;
  • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
  • om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
  • förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;
  • förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa;
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.
Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den registeransvarige.
 • c) Rätt till rättelse
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade från den registeransvarige. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.
 • d) Rätt till radering (Rätt att bli glömd)
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att av den registeransvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande skäl gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig:
  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
  • Den registrerade återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 punkt a i GDPR eller artikel 9.2 punkt a i GDPR, och om det inte finns någon annan rättslig grund för bearbetningen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige lyder under.
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.
Om något av de ovannämnda skälen gäller, och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagras av företaget, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den personuppgiftsansvarige. En anställd i företaget ska omedelbart se till att begäran om radering efterlevs omedelbart.Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga av eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter, i den mån behandling inte krävs. En anställd i företaget kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.
 • e) Rätt till begränsning av behandlingen
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att av den registeransvarige få begränsning av behandlingen där något av följande gäller:
  • Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av dem.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.
Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllt och en registrerad vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av Företaget, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den registeransvarige. Den anställde i företaget kommer att ordna begränsningen av behandlingen.
 • f) Rätt till dataportabilitet
Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som lämnats till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarig till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge som behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a) i GDPR eller artikel 9.2 a) i GDPR, eller på ett kontrakt enligt punkt b i artikel 6.1 i GDPR, och behandlingen utförs på automatiserade sätt, så länge som behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövande av myndighet som ligger hos den registeransvarige.Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade dessutom ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte gör det, utan att inverka negativt på andras rättigheter och friheter.För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta vilken anställd som helst på företaget.
 • g) Rätt att invända
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren har beviljat att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, som grundar sig på punkt (e) eller (f) i artikel 6.(1) i GDPR. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.Företaget kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändning, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.Om Bolaget behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Det gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot Bolaget mot behandlingen för direkt marknadsföringsändamål kommer Bolaget inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.Dessutom har den registrerade rätt att, på grunder som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne av företaget för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89( 1) i GDPR, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta vilken anställd som helst på företaget. Dessutom är den registrerade fri att inom ramen för användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, använda sin rätt att göra invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.
 • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för honom eller henne, eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) inte är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) inte är auktoriserad enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av och som också gäller vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) inte baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Bolaget vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd som helst på företaget.
 • i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd som helst på företaget.
 1. Rättslig grund för behandlingen
Art. 6(1) lit. a GDPR fungerar som den rättsliga grunden för behandlingsverksamheter för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet när behandlingar är nödvändiga för att leverera varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen grundas på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtal, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter krävs, såsom för fullgörande av skatteförpliktelser, baseras behandlingen på art. 6(1) lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva lämnas vidare till läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6(1) lit. d GDPR. Slutligen skulle bearbetningen kunna baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av vårt företag eller av en tredje part, utom där sådana intressen åsidosätts av intressena. eller grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en klient till den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).
 1. De legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 lit. f GDPR är vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.
 1. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras
Kriterierna som används för att fastställa lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter utgången av den perioden raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, så länge de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller inleda ett avtal.
 1. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav; Krav som krävs för att ingå ett avtal; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter
Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner).Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal som den registrerade förser oss med personuppgifter, som i efterhand måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle få till följd att avtalet med den registrerade inte kunde ingås.Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Den anställde klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna. data.
 1. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.
 1. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och analys av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbplats en person har kommit till en annan webbplats (den så kallade hänvisaren), vilka undersidor som besökts eller hur ofta och hur länge en undersida har besökts. Webbanalyser används främst för optimering av en webbplats och för att genomföra en kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.Driftbolaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.För webbanalyser genom Google Analytics använder den registeransvarige applikationen ”_gat. _anonymiseraIp”. Med hjälp av denna applikation förkortas IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google och anonymiseras när man besöker våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de insamlade uppgifterna och informationen, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att tillhandahålla online rapporter, som visar aktiviteterna på våra webbplatser, och för att tillhandahålla andra tjänster rörande användning av vår webbplats åt oss.Google Analytics placerar en cookie i den registrerades informationsteknologisystem. Vad cookies är förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Med varje anrop till en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att skicka data via Google-Analytics-komponent för online annonsering och avräkning av provisioner till Google. Under denna tekniska procedur får företaget Google kunskap om personlig information, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå ursprunget till besökare och klick och därefter skapa provisionsavräkningar.Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personliga uppgifter, inklusive IP-adressen för internetåtkomsten som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska proceduren till tredje part.Den registrerade kan, som nämnts ovan, när som helst förhindra inställning av cookies via vår webbplats genom en motsvarande justering av webbläsaren som används och därmed permanent neka inställning av cookies. En sådan justering av den använda webbläsaren skulle också förhindra att Google Analytics ställer in en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en insamling av data som genereras av Google Analytics, som är relaterad till användningen av denna webbplats, samt behandlingen av dessa uppgifter av Google och att förhindra sådan. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg berättar för Google Analytics genom ett JavaScript att all data och information om besöken på webbsidor inte får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartilläggen betraktas som en invändning av Google. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller nyinstalleras, måste den registrerade installera om webbläsartilläggen för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde, eller är inaktiverat, är det möjligt att utföra ominstallationen eller återaktiveringen av webbläsartilläggen.Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras ytterligare under följande länk https://www.google.com/analytics/.
 1. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google-AdWords
På sin webbplats har controllern integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör att annonsören kan placera annonser i Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons i Googles sökresultat först sedan visas, när användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelevant sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.Operativbolaget för Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att inkludera relevant reklam på tredje parts webbplatser och i sökmotorresultaten för sökmotorn Google och en infogning av tredjepartsreklam på vår webbplats.Om en registrerad kommer till vår webbplats via en Google-annons, lagras en så kallad konverteringscookie i den registrerades informationsteknologisystem via Google. Vad cookies är förklaras ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om kakan inte har upphört att gälla används konverteringscookien för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett online butikssystem, har anropats på vår webbplats. Genom konverteringscookien kan både vi och Google förstå om en person som nått en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga genomförde eller avbröt en försäljning av varor.Data och information som samlas in genom användningen av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används av oss för att fastställa det totala antalet användare som har visats via AdWords-annonser för att säkerställa framgång eller misslyckande för varje AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.Konverteringscookien lagrar personlig information, till exempel de internetsidor som den registrerade besöker. Varje gång vi besöker våra internetsidor överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetåtkomsten som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska proceduren till tredje part.Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

VI RENGÖR, VI ÅTERSTÄLLEr, VI ÅTERUPPLIVAR

Rengöring

Fler saker borde bevaras och rengöras istället för att bytas ut mot nya. Vår idé är att ge dig det bästa alternativet för din hem- eller arbetsmiljö.

Kundvård

Vi erbjuder full support och kunskap om ultraljudsrengöring. Vårt team är redo att förbättra ditt arbete och hjälpa dig att arbeta mer effektivt än någonsin.

Utveckling

Vårt fokus är att lyssna på våra kunder, förstå deras behov och tillhandahålla den exceptionella nivån av ultraljudsrengöring med ett brett utbud.

If you want to stay up to date with all the news, please sign up for our newsletter